Vị trí Số lượng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
Purchasing Officer 05

Tp.Sài Gòn

Housekeeping staff 01 Tp.Sài Gòn