Trái cây

Nhà lồng T chuyên kinh doanh mặt hàng trái cây tươi

Mặt hàng chủ lực : Trái cây tươi
Tổng diện tích : 10 000 m2
Diện tích kinh doanh : 20 m2/ ô (vựa)
Số lượng ô (vựa) : 200
Sản lượng bình quân : Khoảng 350 tấn/ngày đêm
Doanh thu bình quân : Khoảng 7-10 tỷ đồng/ngày đêm
Thời gian hoạt động :Từ 11h đêm đến 05h sáng