Trái cây

Mặt hàng chủ lực : Trái cây tươi
Tổng diện tích : 20 000 m2
Diện tích kinh doanh : 13 290 m2
Số lượng ô (vựa) : 200
Diện tích khuôn viên : 27 768 m2
Sản lượng bình quân : khoảng 700 tấn/ ngày đêm
Doanh thu bình quân : thu khoảng 43 tỷ đồng
Hình thức kinh doanh : Cho thuê ô vựa
Thời gian : Dài hạn và ngắn hạn
Liên hệ : Qua điện thoại hoặc trên website